Ruszyły zapisy na wiosenną edycję DUSIOŁKA GÓRSKIEGO

Podstawowe informacje:

Okolica: Beskid Wyspowy

Start i meta:

Wiśniowa koło Dobczyc

Termin: 6 maja, godzina  8:00

Dystans:

Dziecięcy: ok 7 km

Klasyczny ok. 35 km

Pucharowy: ok. 50 km

Czas: 12 godzin

Cel: dobra zabawa na świeżym powietrzu! 🙂

(foto: www.miasto-info.pl) – Marek nie nadąża za Izą 😉

Regulamin biegu i podstawowe informacje:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

Posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu.

Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Powiadomienia organizatorów o rezygnacji z dalszego marszu w trakcie rajdu lub na dowolnym punkcie kontrolnym.

Stosowania się do postanowień organizatorów.

Posiadanie dobrego zdrowia, humoru i cierpliwości.

          Regulamin pieszego Dusiołka Górskiego Wiśniowa

                                                   (zwanego dalej Rajdem).

1. Organizator:

     BAJERSPORT

    CENTRUM TURYSTYKI AKTYWNEJ

    ul. Szkolna 32

    32-410 Dobczyce

    www.bajersport.pl

    Współorganizatorzy:

    Urząd Gminy Wiśniowa

   Klub Podróży Horyzonty

 1. 2.Patronat honorowy:

    Wiesław Stalmach

    Wójt Gminy Wiśniowa

 1. 3.Komitet organizacyjny:

    Dyrektor Rajdu            – Szymon Kania

    Sędzia Główny             – Łukasz Bajer

    Baza Rajdu                    – Józef Stalmach

    Biuro Rajdu                   – Ziutka Malara

 1. 4.Cele Rajdu:

    – prezentacja walorów krajoznawczych okolic Wiśniowej,

    – propagowanie sportu, turystyki pieszej i ruchu na świeżym powietrzu,

    – sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych,

    – wspaniała zabawa oraz dobry sposób na spędzenie wolnego czasu.

 1. 5.Baza Rajdu:

    Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Wiśniowa’’

     32-412 Wiśniowa k. Dobczyc

    www.otw-wisniowa.com.pl

 1. 6.Trasa:

    Okolica: Beskid Wyspowy

    Start i meta: Wiśniowa

    Długość trasy: pucharowej 50 km, klasycznej 25 km, dziecięcej ok 7 km,

    Limit czasu: do 12 godzin

    Dusiołek Górski rozpoczyna się w Wiśniowej i przebiega wytyczoną przez organizatorów trasą po  otaczających tą miejscowość górach Beskidu Wyspowego. Uczestnicy pokonują trasę Rajdu pieszo. Uczestników obowiązuje 12 godzinny limit czasu na pokonanie trasy i zaliczenie w kolejności punktów kontrolnych, na których weryfikowane będą czas i miejsce każdego zawodnika. Ominięcie punktu kontrolnego powoduje brak jego zaliczenia i wszystkich następnych. Na osiągnięcie każdego punktu kontrolnego wyznaczono limit czasowy. Listę punktów kontrolnych i mapę otrzyma każdy uczestnik na starcie Rajdu.

Trasa dziecięca przygotowana jest tylko dla dzieci uczestników Dusiołka Górskiego. Przez cały czas trwania rajdu dzieci mają mają zapewnioną fachową opiekę oraz posiłki. Przeprowadzone zostaną gry i zabawy w terenie oraz w bazie rajdu.

 1. 7.Uczestnictwo:

     Rajd ma charakter rekreacyjno-turystyczno–wytrzymałościowy. Pokonywać trasę klasyczną i pucharową może każdy, kto przed rozpoczęciem Rajdu ukończył 14 lat. Turyści niepełnoletni (przed ukończeniem 18-go roku życia) mogą wziąć udział w Rajdzie pod warunkiem przedstawienia Sędziemu Głównemu pisemnej zgody prawnych opiekunów.  Na trasę dziecięcą zapraszamy dzieci od 6 lat.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.

8. Zgłoszenie:

    Zgłoszenie udziału w Rajdzie od dnia 13.03.2017 r. do 4.05.2017 godz 14:00 – formularz zgłoszeniowy dostępny przez stronę www.dusiolek.pl w zakładce ZGŁOSZENIA                                                                                                                                                     Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w dniu Rajdu, ale wówczas Organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

 1. 9.Wpisowe:

Wpisowe w wysokości 50 złotych płatne na konto Organizatora

należy uiścić do  4 maja 2017 r.

Nr konta: mbank 52114020040000320244961286

wpisując w tytule wpłaty nazwę Dusiołek Wiśniowa 2017

oraz imię i nazwisko uczestnika, którego dotyczy wpłata.

Jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby należy podać ich imiona i nazwiska.

Uwaga!!!

W dniu rajdu podczas rejestracji zawodników przed startem należy okazać dowód wpłaty. Wpisowe będzie również przyjmowane w dniu rajdu, lecz wówczas organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

Wpisowe płatne gotówką w dniu Rajdu wynosi 60 złotych.

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

10. Nagrody i świadczenia:

Każdy uczestnik, który zaliczył przynajmniej jeden Punkt Kontrolny otrzyma pamiątkowy medal i dyplom. Możliwe inne nagrody, niespodzianki i upominki.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

–  podczas rejestracji komplet materiałów startowych: mapa, karta-numer startowy, lista punktów kontrolnych

 1. w dniu rajdu: posiłek w bazie Rajdu na zakończenie

 2. opiekę medyczną w bazie Rajdu

 3. ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników imprez turystycznych.

11. Obowiązki uczestnika Rajdu:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

– posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu;

– przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony środowiska

 1. niezwłocznego, telefonicznego powiadomienia Organizatora o rezygnacji z dalszego

– stosowania się do postanowień organizatorów

12. Postanowienia końcowe:

Rajd nie ma charakteru sportowego a ukończenie trasy i miejsce w klasyfikacji końcowej ma znaczenie honorowe. Na trasie rajdu znajdują się obowiązkowe stałe punkty kontrolne, kolejność zaliczania punktów jest obowiązkowa. Żywność i napoje na trasie Rajdu uczestnicy nabywają we własnym zakresie, w napotkanych po drodze sklepach.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Trasę Rajdu uczestnicy pokonują pieszo, dopuszczalne jest używanie kijów trekingowych.

Uczestnik, któremu udowodni się skracanie trasy,  pomoc osób trzecich lub jazdę jakimkolwiek środkiem lokomocji zostanie zdyskwalifikowany

Uczestnik, który zrezygnuje z marszu na trasie, organizuje we własnym zakresie dojazd na metę.

W przypadku rezygnacji z kontynuowania marszu należy zgłosić rezygnację sędziemu na punkcie kontrolnym lub telefonicznie Sędziemu Głównemu w bazie rajdu.

tel.: 606 25 87 25

Zgłoszenie rezygnacji jest równoznaczne z odstąpieniem od dalszego udziału w Rajdzie.

Dojazd i powrót do domu po zakończeniu Rajdu we własnym zakresie

Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków poza miejscami wyznaczonymi.

Na punktach kontrolnych będą umieszczone worki na odpady.

Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych i nasadzeń leśnych.

Zabronione jest rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia w lesie i w miejscach zagrożonych pożarem.

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora i jest ostateczna.

 

STRONA BIEGU

ZAPISY

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dodaj komentarz